İngilizce Sıra Sayıları – Ordinal Numbers

Sıra sayıları varlıkların birbirlerine göre durumlarını yani kaçıncı sırada olduklarını belirtirken kullanılır. Ayrıca İngilizcede tarihleri söylerken de ayın kaçıncı günü olduğunu belirtmek için sıra sayıları kullanılır. Türkçede rakamın yanına konulan  “nokta (.)  işareti”,  “ıncı / inci” anlamını katarken İngilizcede böyle bir kullanım yoktur.

Sıra sayılarının çoğu sonuna “th” eki alır. Yalnızca first (birinci), second (ikinci), third (üçüncü) istisnadır. İki ya da daha fazla basamaklı sayılarda en son söylenen sayı sıra sayısı olarak söylenir. Sıra sayıları aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi ifade edilmektedir.

İngilizce Sıralama Sayıları ve Okunuşları

İngilizce sıra sayılarının okunuşunu öğrenmek için kelimenin yanındaki butonuna tıklayarak kelimenin telaffuzunu dinleyebilirsiniz.

İNGİLİZCE KELİME
VE OKUNUŞU
KISALTMATÜRKÇE ANLAMI
first1stbirinci
second2ndikinci
third3rdüçüncü
fourth4thdördüncü
fifth5thbeşinci
sixth6thaltıncı
seventh7thyedinci
eighth8thsekizinci
ninth9thdokuzuncu
tenth10thonuncu
eleventh11thon birinci
twelfth12thon ikinci
thirteenth13thon üçüncü
fourteenth14thon dördüncü
fifteenth15thon beşinci
sixteenth16thon altıncı
seventeenth17thon yedinci
eighteenth18thon sekizinci
nineteenth19thon dokuzuncu
twentieth20thyirminci
twenty first21styirmi birinci
twenty second22ndyirmi ikinci
third23rdyirmi üçüncü
twenty fourth24thyirmi dördüncü
twenty fifth25thyirmi beşinci
twenty sixth26thyirmi altıncı
twenty seventh27thyirmi yedinci
twenty eighth28thyirmi sekizinci
twenty ninth29thyirmi dokuzuncu
thirtieth30thotuzuncu
thirty first31stotuz birinci
thirty second32ndotuz ikinci
thirty third33rdotuz üçüncü
thirty fourth34thotuz dördüncü
thirty fifth35thotuz beşinci
thirty sixth36thotuz altıncı
thirty seventh37thotuz yedinci
thirty eighth38thotuz sekizinci
thirty nineth39thotuz dokuzuncu
fortieth40thkırkıncı
fiftieth50thellinci
sixtieth60thaltmışıncı
seventieth70thyetmişinci
eightieth80thsekseninci
ninetieth90thdoksanıncı
hundredth100thyüzüncü
five hundredth500thbeş yüzüncü
thousandth1000thbininci
one thousand five hundredth1500thbin beş yüzüncü
hundred thousandth100000thyüz bininci
millionth1000000thmilyonuncu

Yorum yapın