Past Continuous / Past Progressive Tense

Past continuous / past progressive tense ile cümlelerin nasıl kurulduğuna geçmeden önce Past continuous (progressive) tense hangi durumlarda kullanılır, neleri anlatır kısaca bunları görelim:

Kullanım Alanları / Usage

 1.  Geçmişte başlayan ve belli bir zaman diliminde devamlılık gösteren eylemleri anlatırken kullanılır. Dikkat edilmesi gereken eylem geçmişte başlamıştır ve devamlılık da geçmişte olmuştur yani şu anda devam etmemektedir. Türkçede şimdiki zamanın hikayesine karşılık gelmektedir.

ÖRNEKLER

Ali started watching TV at 8 o’clock. ( Ali televizyon izlemeye saat 8’de başladı.)
Ali stopped watching TV at 10 o’clock. (Ali televizyon izlemeyi saat 10 ‘da bıraktı.)

Past Continuous Tense

Yukarıdaki görsele baktığımızda Ali’nin saat 9’da televizyon izlemeye hala devam etmekte olduğunu söylemek istediğimizde PAST PROGRESSIVE TENSE kullanmamız gerekir.
Ali was watching TV at 9 o’clock. (Ali saat 9’da televizyon izliyordu.)

 2.  Geçmişte gerçekleşme zamanları birbirine paralel olan yani aynı anda gerçekleşmekte olan eylemleri anlatmak için kullanılır.

ÖRNEK

I was studying and my mother was cooking. (Ben ders çalışıyordum ve annem yemek pişiriyordu.)
Ders çalışması ve annenin yemek yapması aynı anda gerçekleşen ve devam etmekte olan eylemlerdir.

Past Continuous / Past Progressive Tense Cümlelerin Yapı Özellikleri

Past continuous ile olumlu, olumsuz cümleler ve soru cümleleri oluştururken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır:

Olumlu Cümleler / Affirmative Sentences

Özne /
Subject
Yard. Fiil /
A. Verbs
Fiil / Verb + INGNesne / ObjectAnlamı / Meaning
Iwas
studyingEnglish.Ben İngilizce çalışıyordum.
Hewasplayingfootball.O futbol oynuyordu.
Shewasdrinkingtea .O çay içiyordu.
Itwasplayingball.O top oynuyordu.
WewerewatchingTV.Biz televizyon izliyorduk.
Youwerereadingbook.Sen/siz kitap okuyordun(uz).
Theywereeatinghamburger.Onlar hamburger yiyorlardı.

 ✦  Olumlu cümle kurarken öznelere göre was , were” yardımcı ögesini kullanırız. “was, were”, “am / is / are”ın geçmiş zamana göre çekimlenmiş biçimidir. Bunun yanı sıra fiillere – ing takısı getirmemiz gerekir.

Olumsuz Cümleler / Negative Sentences

Özne /
Subject
Yard. Fiil / A. Verbs + NOTFiil / Verb + INGNesne / ObjectAnlamı / Meaning
Iwas not (wasn’t)studyingEnglish.Ben İngilizce çalışmıyordum.
Hewas not (wasn’t)playingfootball.O futbol oynamıyordu.
Shewas not (wasn’t)drinkingtea .O çay içmiyordu.
Itwas not (wasn’t)playingball.O top oynamıyordu.
Wewere not (weren’t)watchingTV.Biz televizyon izlemiyorduk.
Youwere not (weren’t)readingbook.Sen/siz kitap okumuyordun(uz).
Theywere not (weren’t)eatinghamburger.Onlar hamburger yemiyorlardı.

 ✦  Cümleleri olumsuz yaparken cümle yapısında çok değişiklik olmaz sadece yardımcı öge olan “was–were”den sonra olumsuzluk eki olan NOT getirilir. Tabloda olumsuzluk ekinin uzun ve kısaltılmış biçimini görmekteyiz. Fiil olumsuz cümlede de – ing takısı alır.

Soru Cümleleri / Interrogative Sentences

Yard. Fiil /
A. Verbs
Özne /
Subject
Fiil / Verb + INGNesne / ObjectAnlamı / Meaning
WasIstudyingEnglish.Ben İngilizce çalışıyor muydum?
Washeplayingfootball.O futbol oynuyor muydu?
Wasshedrinkingtea .O çay içiyor muydu?
Wasitplayingball.O top oynuyor muydu?
WerewewatchingTV.Biz televizyon izliyor muyduk?
Wereyoureadingbook.Sen/siz kitap okuyor muydun(uz)?
Weretheyeatinghamburger.Onlar hamburger yiyorlar mıydı?

 ✦   Soru sorarken yardımcı fiil olarak kullanılan WAS ve WERE cümle başında yer alır. Ancak bir soru kelimesi kullanılarak soru sorulmak istendiğinde WAS ve WERE öncesinde bu soru kelimesi yer alır.

ÖRNEKLER

WHAT were you doing last night? ( Geçen gece ne yapıyordun?)

WHERE was she going? ( O nereye gidiyordu?)

Soru cümlelerine kısa cevap verirken;

Yes, I / he / she / it was.                                   Yes, we / you / they were.

No, I / he / she / it wasn’t.                                 No , we / you / they weren’t.

ÖRNEKLER

Were they watching TV? (Onlar televizyon izliyor muydu?)
✧ Yes, they were / No,they weren’t.

Was she reading newspaper?
✧ Yes, she was./ No,she wasn’t.

Zaman İfadeleri / Time Expressions

Past Progressive Tense geçmişi anlatan bir zaman olduğu için Simple Past Tense (-di li geçmiş zaman) ile birlikte sıklıkla kullanılan ‘’ yesterday, ago, last’’ gibi zaman ifadeleri bu zamanda da kullanılabilir.

Yesterday: Dün

Last week / month / year : Geçen hafta / ay / yıl

Two days / three years / a month ago : 2 gün / 3 yıl / 1 ay önce

In 2002 : 2002’de

In the past : geçmişte

 ✦  Bunların yanı sıra aynı anda, eş zamanlı olarak gerçekleşen iki farklı eylemi tek bir cümle içinde ifade etmek istediğimizde when ve while zaman bağlaçlarını kullanırız.

When

“When”  ile kurulmuş bir zarf cümleciği (adverbial clause), genellikle temel cümledeki (main clause) eylemin devam  etmekte olduğu zamanı açıklar. “Bir eylem olduğunda bir başka eylem oluyordu” biçiminde bir anlam taşır. Bu nedenle “when” in bağlı bulunduğu cümlede genellikle Simple Past (görülen geçmiş zaman), temel cümlede ise Past Continuous kullanılır. Türkçeye “……. olduğunda” , “–dığında / -diğinde” şeklinde çevirebiliriz.

ÖRNEKLER

When my phone rang, I was studying lesson.
            (1)                                 (2)
1. cümle yan cümleciktir ve 2. cümlede (ana cümlede) devam etmekte olan olayla kesişmektedir. Ders çalışma eylemi devam ettiği sırada telefon çalmıştır.

When I came back home , my mother was washing up. (Eve döndüğümde , annem bulaşık yıkıyordu.)

While

“While”  bağlacı genellikle, temel cümledeki eylem sırasında devam etmekte olan bir başka eylemi anlatmak için kullanılır. Bu nedenle, “while” in bağlı bulunduğu cümle Past Continuous, temel cümle ise Simple Past’tır.Türkçeye “……… olurken, -iken” çevirisini yapabiliriz.

ÖRNEKLER

While I was playing football, Berkay saw me.
            (1)                                     (2)
1. cümle yan cümleciktir futbol oynama eylemi devamlılık gösteren yani ilk olan eylemdir, 2. cümle de ise Berkay’ın beni görmesi sonradan olan eylemdir.

While I was watching TV , I heard a strange noise. ( Televizyon izlerken , tuhaf bir ses duydum.)

 ✦  When – While cümlenin başında olduğu gibi cümlenin ortasında da yer alabilir. Bu durumda anlamda herhangi bir değişiklik olmaz sadece virgül kaldırılır.

ÖRNEK

Berkay saw me while I was playing football.

Yorum yapın