İngilizce Geçmiş Zaman – Simple Past Tense

Simple Past Tense, Türkçedeki geçmiş zamanın karşılığıdır ve yaygın olarak kullanılır.
Simple Past Tense ile cümlelerin nasıl kurulduğuna geçmeden önce simple past tense yani geçmiş zaman hangi durumlarda kullanılır, neleri anlatır kısaca bunları görelim.

Simple Past Tense Kullanım Alanları

Simple Past Tense, geçmişte gerçekleşen eylemlerden bahsederken ya da geçmişte yaşanmış bir olayı anlatırken kullandığımız bir zamandır. Simple Past Tense’in Türkçede karşılığı “-di”li geçmiş zaman ya da görülen geçmiş zaman olarak adlandırılır. Simple Past Tense kullanıldığında bahsedilen eylem, geçmişte belli bir zamanda başlamış ve sona ermiştir, içerisinde bulunduğumuz anda devam etmemektedir.

Simple Past Tense Cümle Yapısı

Simple Past Tense kullanarak olumlu, olumsuz cümleler ve soru cümleleri oluştururken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır:

Olumlu Cümleler / Affirmative Sentences

ÖZNE / SUBJECTFİİL / VERBNESNE / OBJECTANLAMI
IstudiedEnglish.Ben İngilizce çalıştım.
Youwrotea letter.Sen bir mektup yazdın.
Heplayedfootball.O futbol oynadı.
Shedranktea.O çay içti.
Itplayedwith ball.O topla oynadı.
WewatchedTV.Biz televizyon izledik.
Youreadbook.Siz kitap okudunuz.
Theyatehamburger.Onlar hamburger yediler.

Cümleler kurulurken hem düzenli hem düzensiz fiiller kullanılmıştır.

 ✦  Simple Past Tense ile olumlu cümle kurarken fiillerin 2. hali kullanılır. İngilizcede fiiller düzenli fiiller ve düzensiz fiiller olmak üzere ikiye ayrılır. Düzenli fiilleri geçmiş zamana göre çekimlerken fiilin sonuna “–d, -ed, -ied” takılarından biri getirilir.

 ✦  Düzenli fiillerin pek çoğu “–ed” takısı alır.

ÖRNEKLER

 Talk + ed → Talked
 Walk + ed → Walked
Watch + ed → Watched
Jump + ed → Jumped

 ✦  Son harfi ‘’e’’ olan fiiller “–d” takısı alır.

ÖRNEKLER

Use + d → used
Pollute + d → polluted

 ✦  Bir fiilin son harfi ‘’y’’ ise ve bu harfin öncesinde bir sessiz harf bulunuyorsa y harfi düşerek fiile “–ied” takısı getirilir.

ÖRNEKLER

Study → stud + i + ed → studied
Try → tr + i + ed → tried

Y harfinden önce sesli bir harf varsa bu kural uygulanmaz.

Düzensiz fiiller (Irregular Verbs) ise yukarıda bahsedilen kurallara uymazlar. Belli bir kurala göre değişmezler bu yüzden düzensiz fiillerin ezberlenmesi gerekir. Aşağıdaki görselde bazı düzensiz fiiller verilmiştir:

Irregular-Verbs
Irregular Verbs – Düzensiz Fiiller

Olumsuz Cümleler / Negative Sentences

ÖZNE /
SUBJECT
Yardımcı Fiil /
Auxiliary Verbs
FİİL / VERBNESNE / OBJECTANLAMI
Idid not (didn’t)studyEnglish.Ben İngilizce çalışmadım.
Youdid not (didn’t)writea letter.Sen bir mektup yazmadın.
Hedid not (didn’t)playfootball.O futbol oynamadı.
Shedid not (didn’t)drinktea.O çay içmedi.
Itdid not (didn’t)playwith ball.O topla oynamadı.
Wedid not (didn’t)watchTV.Biz televizyon izlemedik.
Youdid not (didn’t)readbook.Siz kitap okumadınız.
Theydid not (didn’t)eathamburger.Onlar hamburger yemediler.

 ✦  Olumlu cümle kurarken fiillerin 2. halini kullanmıştık yani geçmiş zamana göre fiilleri çekimlemiştik ancak olumsuz cümle kurarken fiillerin 2. hali kullanılmaz. Fiil yalın halinde yani hiçbir değişime uğramadan, hiçbir takı almadan kullanılır. Cümleyi olumsuz yapan kullanılan did not (kısaltılmış haliyle didn’t) yardımcı fiilidir.

Soru Cümleleri / Interrogative Sentences

Yardımcı Fiil /
Auxiliary Verbs
ÖZNE /
SUBJECT
FİİL / VERBNESNE / OBJECTANLAMI
DidIstudyEnglish?Ben İngilizce çalıştım mı?
Didyouwritea letter?Sen bir mektup yazdın mı?
Didheplayfootball?O futbol oynadı mı?
Didshedrinktea?O çay içti mi?
Diditplaywith ball?O topla oynadı mı?
DidwewatchTV?Biz televizyon izledik mi?
Didyoureadbook?Siz kitap okudunuz mu?
Didtheyeathamburger?Onlar hamburger yediler mi?

 ✦  Soru sorarken yardımcı fiil olarak kullanılan DID cümle başında yer alır. Olumsuz cümlede olduğu gibi soru cümlelerinde de fiilin 2. hali kullanılmaz yani fiil geçmiş zaman kipine göre çekimlenmez. Bir soru kelimesi kullanılarak soru sorulmak istendiğinde DID öncesinde bu soru kelimesi yer alır.

ÖRNEKLER

What did you do last night? ( Geçen gece sen ne yaptın?)
Where  did she go? ( O nereye gitti?)

 ✦  Soru cümlelerine kısa cevaplar verilebilir.

ÖRNEKLER

Did they watch TV? (Onlar televizyon izledi mi?)
— Yes, they did. / No, they didn’t. (Evet, onlar izlediler. / Hayır, onlar izlemediler.)

Did she read newspaper? (O gazete okudu mu?)
— Yes, she did. / No, she didn’t. (Evet, o okudu. / Hayır, o okumadı.)

Zaman İfadeleri / Time Expressions

Simple Past Tense ile birlikte kullanılan zaman zarfları şunlardır:

Yesterday: Dün
Last week / month / year: Geçen hafta / ay / yıl
Two days / three years / a month ago: 2 gün / 3 yıl / 1 ay önce
In 2002: 2002’de
In the past: geçmişte
The day before yesterday: Dünden önceki gün

Yorum yapın