İngilizce Karşılaştırma Sıfatları – Comparative Adjectives

İngilizcede iki kişiyi veya iki nesneyi birbiriyle karşılaştırırken, karşılaştırma yapılan özellik bakımından hangisinin daha üstün olduğunu belirtebilmek için comparative adjectives ( karşılaştırma sıfatları) kullanmamız gerekir. Bu yapı ile birlikte sıfatlara “daha” anlamını katarak belirtilen özellik bakımından üstünlük durumunu ifade etmiş oluruz.

Türkçede sıfatları derecelendirmek için sıfatın önüne sadece “daha” kelimesini getirmemiz yeterli olurken, İngilizcede sıfatları kullanarak karşılaştırmalar yapabilmek için dikkat etmemiz gereken birtakım kurallar vardır.

1. One-Syllable Adjectives – Tek Heceli Sıfatlar

 ✦  Tek heceli sıfatların pek çoğunun sonuna er eki getirilir.

ÖRNEKLER

tall – taller (uzun-daha uzun)
short – shorter (kısa-daha kısa)
cold – colder (soğuk-daha soğuk)
young – younger (genç-daha genç)

 ✦  Sıfat tek heceli ise ve “e” harfi ile bitiyorsa sıfatın sonuna sadece -r eki getirilir.

ÖRNEKLER

nice – nicer (hoş–daha hoş)
large – larger (geniş-daha geniş)

 ✦  Sıfat tek heceli ise, sessiz harfle bitip bu sessiz harften önce bir sesli harf gelmişse sıfatın sonundaki sessiz harf tekrarlandıktan sonra er eki getirilir.

ÖRNEKLER

big – bigger (büyük–daha büyük)
slim – slimmer (zayıf-daha zayıf)
hot – hotter (sıcak-daha sıcak)
fat – fatter (şişman-daha şişman)

 ✦ y” harfi ile biten ve bu harfin öncesinde bir sessiz harf olan tek heceli sıfatlarda “y” harfi “i” olarak değişir ve ardından er eki getirilir.

ÖRNEK

dry-drier (kuru-daha kuru)

2. Two or More Syllable Adjectives – İki ya da Daha Fazla Heceli Sıfatlar

 ✦ y” harfi ile biten ve bu harfin öncesinde bir sessiz harf olan iki heceli sıfatlarda “y” harfi “i” olarak değişir ve ardından er eki getirilir.

ÖRNEKLER

angry-angrier (sinirli-daha sinirli)
happy-happier (mutlu-daha mutlu)
easy-easier (kolay-daha kolay)
funny-funnier (eğlenceli-daha eğlenceli)

 ✦  İki ya da daha fazla heceli sıfatlarda sıfatın önüne more eki getirilir.

ÖRNEKLER

expensive-more expensive (pahalı-daha pahalı)
beautiful-more beautiful (güzel-daha güzel)
handsome-more handsome (yakışıklı-daha yakışıklı)
difficult-more difficult (zor-daha zor)

 ✦  Bazı iki heceli sıfatlar hem er hem de more eki alabilir.

ÖRNEKLER

clever – cleverer / more clever (zeki-daha zeki)
narrrow – narrower / more narrow (dar-daha dar)
quiet- quieter / more quiet (sessiz-daha sessiz)

3. Irregular Adjectives – Düzensiz Sıfatlar

 ✦  Bazı sıfatlar ise yukarıdaki kurallardan hiçbirine uymazlar ve şu şekilde karşılaştırma sıfatlarına dönüşürler.

ÖRNEKLER

good-better (iyi-daha iyi)
bad-worse (kötü-daha kötü)
little-less (az-daha az)
old-older/elder (yaşlı/eski- daha yaşlı/eski)
many/much-more (çok-daha çok)

 NOT   İki nesneyi veya kişiyi birbiriyle karşılaştırdığımızı ifade eden cümleler kurarken cümleye karşılaştırılan özellik bakımından üstünlük gösteren kişi ya da nesne ile başlamalı, yukarıda bahsettiğimiz kurallara göre sıfata uygun olan eki getirmeli, sıfatın ardından THAN kelimesi ile devam ederek bahsi geçen diğer kişi ya da nesne ile cümleyi bitirmeliyiz. Örneklerle daha anlaşılır hale getirmemiz gerekirse:

ÖRNEKLER

Ferrari is faster than Tofaş. (Ferrari Tofaş’dan daha hızlıdır.)
Cümlede bahsi geçen karşılaştırma sıfatı daha hızlı anlamına gelen “faster” olduğu için bu özelliğe sahip olan Ferrari ile cümleye başlamamız gerekir.Cümlede geçen than kelimesi ise yerine göre “-den” ya da “-dan” eki yerine kullanılır.

Iphone is more expensive than Nokia. (Iphone Nokia’dan daha pahalıdır.)

A giraffe is taller than a cow. (Zürafa inekten daha uzundur.)

Beyonce is slimmer than Adele. ( Beyonce Adele’den daha zayıftır.)